Sakramenty

/ BIERZMOWANIE

BIERZMOWANIE

19 listopada 2021

Ma umocnić ochrzczonego do mężnego wyznawania wiary. Jest formą osobistego potwierdzenia decyzji podjętej niegdyś, najczęściej przez rodziców, na chrzcie.
Kto może przyjąć?

Ochrzczony, który się należycie przygotował.

 

Jak się przygotować

  1. Wypełnienie deklaracji przystąpienia kandydata do bierzmowania.
  2. Kandydat i rodzice uczestniczą we Mszy św. w każdą niedzielę (3. niedziela miesiąca o godz. 18.00, podczas których kandydaci do sakramentu bierzmowania pełnią przysługujące im funkcje liturgiczne) oraz święta nakazane – Załącznik nr 1.
  3. Życie w stanie łaski uświęcającej, w czym pomaga częsta spowiedź – praktyka pierwszych piątków miesiąca – 9 pierwszych piątków, Komunia święta oraz uczestnictwo we Mszy świętej.
  4. Uczestniczenie w nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym – Załącznik nr 2.
  5. Kandydat uczestniczy w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
  6. Kandydat uczestniczy w spotkaniach – Załącznik nr 3.
  7. Uzyskanie przez kandydata zaświadczenia z ostatnich trzech lat nauki religii w szkole.
  8. Zaliczenie – zakres wiedzy jaką powinien posiadać kandydat do bierzmowania – Załącznik nr 4.

Wymagania dla kandydata do bierzmowania

Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata.


1. Znaczenie sakramentu bierzmowania

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam dziś otworzyć nasze serca na słowo Boże. Odmów „Sekwencję o Duchu Świętym”.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Sekwencja o Duchu Świętym

2. Wiara i życie Kościoła

 

Znaczenie słowa „bierzmowanie”

Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Słowem tym określano drewnianą belkę wzmacniającą i podtrzymującą dach domu. Sakrament bierzmowania określono w ten sposób, ponieważ tak jak bierzmo wzmacniało i podtrzymywało dach domu, tak ten sakrament umacnia wiarę przyjmującego.

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub
i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją,
Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1,12–14).

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1–4).

 

Ustanowienie bierzmowania

Jezus Chrystus obiecał swoim uczniom, że ześle na nich Ducha Świętego, który będzie z nimi do końca świata. Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu i dziesięć dni po wniebowstąpieniu Chrystusa ta obietnica została spełniona. Wkrótce potem Apostołowie udzielali sakramentu bierzmowania, tym którzy byli już ochrzczeni. Czynili to przez modlitwę i nałożenie rąk a przyjmujący otrzymywali Ducha Świętego:

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (Dz 8,14–17).

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego

Sakrament bierzmowania jest jednym z trzech (obok chrztu i Eucharystii) sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W bierzmowaniu, tak jak w Wieczerniku na Apostołów i Maryję, Duch Święty zstępuje na człowieka ochrzczonego. Jest on dopełnieniem łaski chrztu świętego i można go przyjąć jeden raz w życiu. W tym sakramencie bierzmowany otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, potrzebną do świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa.

Szafarz sakramentu bierzmowania

Szafarzem, czyli udzielającym sakramentu bierzmowania jest zazwyczaj biskup. Z ważnego powodu biskup może jednak wyznaczyć księdza do udzielania tego sakramentu. W niebezpieczeństwie śmierci bierzmowania może udzielić każdy kapłan.

Sposób udzielania sakramentu bierzmowania

Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem świętym na czole. Dokonuje się go wkładając rękę na głowę i wypowiadając słowa: „(Imię), przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”.

Czym jest krzyżmo święte?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęconych przez biskupa w Wielki Czwartek. Używane jest przy udzielaniu chrztu, bierzmowania i sakramentu święceń (prezbiteratu i biskupich).

Czym jest znamię?

Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, czyli pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i oddania się na Jego służbę.

Wybór świadka bierzmowania

Ważnym etapem przygotowania do bierzmowania jest wybór świadka, „który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem” (Kan. 892). Ponieważ rola świadka jest bardzo ważna może nim zostać osoba, która:
– ukończyła 16. rok życia
– przyjęła już sakrament bierzmowania
– jest praktykującym katolikiem
– nie jest matką, ani ojcem przyjmującego
– najlepiej, gdyby świadkiem był rodzic chrzestny (Kan. 874; 893)

Skutki sakramentu bierzmowania

Sakrament bierzmowania niesie ze sobą bardzo poważne skutki.
– Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię” Ducha Świętego, który jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę.
– Wraz z Duchem Świętym bierzmowany otwiera się na Jego dary.
– Przyjmujący bierzmowanie staje się w doskonalszy sposób członkiem Kościoła, tworząc stan ludzi świeckich, którzy pełnią swoje posłannictwo w ramach życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.
– Sakrament bierzmowania udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się
Krzyża (KKK 1303).

 

 

3. Zastosuj

Sakrament bierzmowania, jest wielkim darem Pana Boga i dlatego wymaga odpowiedniego przygotowania. Oprócz wiedzy religijnej, którą zdobywasz w szkole i w parafii, pamiętaj, że najważniejsze jest przygotowanie duchowe. Polega ono przede wszystkim na osobistej modlitwie, udziale we Mszy świętej w każdą niedzielę, regularnym przystępowaniu do spowiedzi. Sakrament bierzmowania możesz przyjąć tylko wówczas, gdy będziesz w stanie łaski uświęcającej.

4. Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, niech Pocieszyciel, Duch Święty który pochodzi od Ciebie, oświeci nasze umysły i doprowadzi nas do pełnej prawdy, zgodnie z obietnicą Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
(Kolekta z Mszy świętej przy udzielaniu bierzmowania)

Sakrament Bierzmowania dla dorosłych

https://archwwa.pl/sakramenty/bierzmowanie/