Home Przebieg wieczerzy wigilijnej

Przebieg wieczerzy wigilijnej

Wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie, lub gdy usłyszymy wieczorne dzwony na Anioł Pański.

Ojciec rodziny lub ktoś inny zapala środkową świecę, mówiąc: "Światło Chrystusa" - wszyscy zgromadzeni odpowiadają – "Bogu niech będą dzięki", zapalając pozostałe świece.

Następnie można odczytać tekst z Martyrologium Rzymskiego:

"Z księgi Martyrologium Rzymskiego na dzień 25 grudnia.

- W roku pięćtysięcznym sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od stworzenia świata, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię - w roku dwutysięcznym dziewięćsetnym pięćdziesiątym siódmym od potopu - w roku dwutysięcznym piętnastym od narodzenia Abrahama - w roku tysięcznym pięćset dziesiątym od Mojżesza i od wyjścia ludu Izraelskiego z Egiptu - w roku tysięcznym trzydziestym drugim od namaszczenia Dawida na króla - w sześćdziesiątym piątym tygodniu według proroctwa Daniela - w olimpiadzie sto dziewięćdziesiątej czwartej - w roku czterdziestym drugim panowania Oktawiana Augusta - kiedy cały świat pogrążył się w pokoju, w szóstej epoce świata - Jezus Chrystus, Bóg odwieczny i Syn Ojca przedwiecznego, pragnąc świat uświęcić najmiłościwszym przyjściem swoim - poczęty z Ducha Świętego, w dziewięć miesięcy po swoim poczęciu: w Betlejem Judzkim rodzi się z Maryi Dziewicy, stawszy się człowiekiem! Świętujemy Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała!"

Następnie odmawiają wszyscy "Anioł Pański", po czym jeden uczestników odczytuje słowa Ewangelii według Św. Łukasza 2, 1-8:

"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie."

Po odczytaniu Ewangelii ojciec rodziny mówi:

"Chrystus Pan dziś przypomina nam swoje przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, by nas zjednoczyć z Ojcem w niebie oraz zjednoczyć nas ludzi w swojej miłości.Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się ze sobą, i z tymi którzy nam opłatek posłali, obejmijmy modlitwą wszystkich, których chcemy dziś wspominać i być z nimi w jedności. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Pod Twoją obronę...."

Końcową modlitwę odmawia ojciec rodziny:

"Boże nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc – dzisiaj wspominaną – w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana Zbawiciela. Prosimy Cię udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie.

Ojca Świętego Benedykta XVI, który pragnie zasiąść dziś w każdej rodzinie przy wigilijnym stole i połamać się opłatkiem, obdarz wszelkimi łaskami, jakie są potrzebne Głowie Kościoła. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie

Naszym kapłanom, którzy trudzą się, by nas prowadzić drogami zbawienia udziel łaski i błogosławieństwa. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie

Wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, którzy przesłali nam życzenia obdarz Swoją radością. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie

Obdarz pokojem tej nocy także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umacniaj Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie

Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Panie

Wieczne odpoczywanie....

Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego: spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

Ojciec rodziny bierze talerz z opłatkiem i mówi:

"Najcenniejszym darem Boga dla ludzkości jest Jezus Chrystus, darmo go otrzymując, Jego właśnie chcę dawać każdemu. Tylko On – jako ten chleb – opłatek – jest Chlebem dającym prawdziwe życie, życie wieczne."

Następnie ojciec podaje każdemu na talerzu opłatek, zaczynając od najstarszych, po czym następuje dzielnie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po życzeniach przystępujemy do wieczerzy wigilijnej, która powinna uwzględniać lokalne i rodzinne tradycje. Nie należy w tym czasie włączać TV, kiedy wieczerza dobiegnie końca, śpiewamy kolędy, oraz można przystąpić do uroczystego rozdawania prezentów. W ten sposób miło można spędzić czas na oczekiwaniu na Pasterkę, na którą w miarę możliwości powinniśmy się udać całą rodziną.

W Wigilię nie spożywamy żadnych napojów alkoholowych.

źródło: "Rytuał Rodzinny", Bp. Józef Wysocki, Włocławek 2000 r.